jak trafić?

Polub nas!

poczta
30 września 2022
Polski
Akutualności:  Biały Dunajec 2019 z ...| Pielgrzymuj z Czarną 13!| Porcjunkula czyta List...| Chrystus zmartwychwsta...

Duszpasterstwo

Porcjunkula, czyli cz�steczka.

Na cz�stce ziemi w XIII w. �w. Franciszek z Asy�u odbudowa� zruinowan� wtedy kapliczk� i da� jej nazw� Porcjunkula (do dzi� istniej�ca kapliczka MB Anielskiej). By�o to nie tylko godne pochwa�y dzie�o materialne, ale przede wszystkim wielkie dzie�o duchowe, kt�re r�wnie� trwa do dzisiejszych czas�w.

My tak�e jeste�my cz�ci� tego dzie�a � grup� studenck�, kt�ra poprzez czas sp�dzany razem, wymian� do�wiadcze�, wsp�ln� modlitw�, a tak�e zabaw�, chce odbudowywa� wci�� na nowo ruiny swojego �ycia, opieraj�c si� na warto�ciach chrze�cija�skich i franciszka�skich.

Je�li chcesz zosta� cz�ci� naszej �cz�steczki� - nie zwlekaj i do��cz do nas w roku akademickim!

P.S. Prosimy o wsparcie modlitewne naszego duszpasterstwa!Jeste�my bardzo r�ni. To dobrze. Tak mo�emy wi�cej zrobi�. Do duszpasterstwa trafiaj� r�ne osoby. Czasem takie, kt�re kiedy� wcale nie by�y blisko ko�cio�a. Mierz�c ludzk� miar� nigdy nie trafi�yby do duszpasterstwa, cho�by przez w�asne zdanie o sobie. Jest w tym pewien fenomen, kt�rego wiara nie pozwala nazwa� "przypadkiem"...

Bycie w duszpasterstwie bywa trudne. Paradoksalnie wcale nie chodzi o czas! Czas i si�y mo�na znale��, je�li si� tego naprawd� chce. Nieraz zagubi nam si� gdzie� prawdziwy sens duszpasterstwa. Za bardzo - spotkanie ze znajomymi. Za ma�o - spotkanie z Bogiem. Nieraz zapominamy, �e od m�odzie�y z duszpasterstwa mo�na wi�cej wymaga�. Nie tyle deklaracji s�ownych, zbiorowych akcji, przygotowania czego�, pomocy w czym�.

O nas O nas O nas O nas O nas O nas O nas
Strona główna | Duszpasterstwo | Program tygodnia | Jak trafić? | Biały Dunajec | Czarna 13 | M.L.S. | Taizé | Galerie | Forum | Linki |

Kontakt techniczny: admin (malpa) porcjunkula.org

(c) 2006 - 2022
Franciszkańskie Duszpasterstwo Akademickie PORCJUNKULA
we Wrocławiu